Login:
Heslo:
 

Úvodní stránka

 
 Ruský plyn ze zásobníků kupuje Fiala pro Česko z Německa za 92,-Kč. V Německu mají ten 1 kubík za 7,- Kč, v Srbsku za 5,80,- Kč a v Maďarsku za 6,-Kč
 
  Necháme si to líbit?

 
 
16. srpna shromáždění v Praze na Staroměstském náměstí
 
3.9. 2022 v Praze na Václavském náměstí  ve 14.00
 demonstrace za demisi Fialovy vlády a obnovu ČR 
 
 
Velmi zajímavý pořad

 
 Hitler měl takový respekt z Československa, že se neodvážil ho přímo napadnout.
Nejdříve ho rozbil a oslabil a teprve pak přišla na řadu armáda.
Hitler totiž dobře věděl, co dokázalo několik desítek tisíc našich legionářů v Rusku.
Také si byl vědom toho, že předválečné Československo bylo jednou z největších zbrojních velmocí té doby. Naše zbraně byly světovou špičkou a ČR byla na jednoho obyvatele nejvyzbrojenější zemí světa. V roce 1936 jsme byli největším vývozcem zbraní na světě.
Německo mělo v roce 1938 zbraně a výstroj jen pro cca milion vojáků. Případná mobilizace by nic neřešila - k čemu by byla armáda beze zbraní.
Síly byly prakticky vyrovnané, jen proti 2 500 německých letadel  mělo Československo 1 600, také tanků mělo asi o třetinu méně než Německo.
Bojovat jsme mohli a chtěli. Nebýt zbabělosti E. Beneše,
která se projevila také později  tím, že se nepostavil komunistickému puči,  mohlo to dopadnout třeba takto:
 

Slávek Popelka: Z války, která měla být, ale nebyla…

 
 
 
 
 
Voláme k zodpovědnosti ty co  rozkradli a zadlužili naši zemi!
-------------------------
 
 
 
 
Dobrý den.
 
                   za Holešovskou výzvu k Vám mluví Slávek Popelka.
 
          Zákon, ať už si o něm myslíme cokoliv, je nutno respektovat. Pro ty, kteří zákony porušují, máme označení zločinci a tito lidé musejí dříve nebo později počítat s důsledky. V našem právním řádu je nejvýše postaveným zákonem Ústava.
Tu naši politici při rozdělení Československa zásadním způsobem porušili.
Cituji příslušný ústavní zákon: "O návrhu na vystoupení ČR nebo SR z ČSFR je možné rozhodnout pouze referendem".  Konec citace.
   Důsledkem nenaplnění tohoto jednoznačného ustanovení je nelegitimita režimu, který u nás a také na Slovensku vládne. Snad by bylo možné to nějakým způsobem tolerovat, pokud by naši politici dbali o prospěch této země a jejích obyvatel. Ale oni se chovají jako škůdci likvidující ekonomiku a ženoucí do dluhů a bídy miliony našich lidí.
    A jaké je řešení když vláda, parlament i ostatní státní instituce jsou nezákonné a nemají tedy právo o čemkoliv rozhodovat a současná ústava je neplatná?
   Jedno z mála možných je toto:
  Shromážděme se vždy v něděli v 16.00 na centrálnívh náměstích našich měst. Až nás bude dostatečný počet
zvolme si aklamací (tedy provoláním) nového prezidenta a svěřme mu silné pravomoci včetně té jmenovat ministry a řídit vládu.
Toto není v rozporu s tradicemi evropské demokracie. V jedné z jejích kolébek, ve starověkém Římě v dobách republiky, bývalo pravidlem, když hrozilo nebezpečí. svěřit veškerou moc do rukou jednoho člověka. Staří Římané totiž dobře věděli, že než by se v Senátu demokraticky dohodli na způsobu obrany, barbaři by už dávno plenili město.
Obrazně se dá říci, že naši zemi plení barbaři už dlouho. Je čas něco s tím udělat.
Přijďme vždy v neděli v 16.00 na náměstí nejbližšího města převzít si to, co vám právem náleží, tedy rozhodování o osudech této země. Shromáždění začnou po skončení prázdnin.
Více informací na www.holesovskavyzvasp.cz 
Aj ještě dodatek: Československo, z hlediska zákona, doposud existuje.
A Československo není členem NATO ani EU.

Přeju této zemi i vám vše dobré                                                    Slávek Popelka
 
 
 
Mimořádné vydání "O čem se mlčí"!

--------------------------
 
Éra germánských - anglosaských národů končí a začíná éra Slovanů.
Co způsobí pád anglosaských zemí?
 
 
 
 
 Malé nahlédnutí do budoucnosti
        Pocházím z oblasti na pomezí Moravy a Slovenska, kde ještě nedávno žily žitkovské bohyňě. Stále ještě se tam vyskytují neobvyklé schopnosti. Patří mezi ně i dar nahlížet do budoucích událostí.

Je jaro roku 2024 (nebo 2023? - čas je obtížné určit) V Praze právě skončilo soudní jednání a byly vyneseny rozsudky. Petr  Fiala, bývalý předseda vlády
dostal doživotí za podporu neonacistického režimu na Ukrajině, poškozování zájmů ČR a zbídačení jejích obyvatel, nerespektování Ústavy a mezinárodních smluv. Další tresty v řádech desítek let si odnesli někteří bývalí členové jeho vlády. Tresty byly spojeny s propadnutím majetku a s povinností ve výkonu trestu pracovat ve veřejně prospěšných pracích na úklidu ulic velkých měst.                                                                            Slávek Popelka                                                                                            

 

Náš národ má podle vícerých předpovědí a proroctví před sebou velkou budoucnost.

Je však dobré vědět  i o naší minulosti 

Tento text vznikl před více jak 10 lety.

 

  Znát pravdu o minulosti svého národa

 

            Historii píší vítězové. My jsme byli v 17. století, vinou své nesvornosti poraženi, elita národa vybita či přinucena k emigraci a naše země byla na tři století ovládnuta svými sousedy. Už z této vcelku známé skutečnosti se dá vyvodit, že mnohé v naší minulosti bylo jinak než jak nám bylo a doposud je předkládáno a jak ke své vlastní škodě věříme i my.

            Domníváme se například, že jsme a vždy jsme byli malým, bezvýznamným národem, který byl ve srovnání se svými sousedy spíše na nižší úrovni. To je ale verze vítězů. Uveďme si zde některá fakta, která do tohoto obrazu příliš nezapadají.

            Československé legie jako jediné dokázaly úspěšně vzdorovat přesile bolševických armád a na několik let udržet pod kontrolou značnou část ruského území. Turci, kteří po půl tisíciletí smrtelně ohrožovali Evropu, byli zastaveni za významného přispění našeho národa, který po více jak 200 let nesl hlavní tíhu boje proti tureckému nebezpečí. V době husitských válek jsme dokázali zvítězit nad armádami celé Evropy a navzdory tehdy všemocné katolické církvi jsme se stali první protestantskou zemí. Za vlády císaře Karla IV. a některých Přemyslovců patřilo české království mezi nejvýznamnější evropské státy a vícekrát se na našem území rozhodovalo o osudech Evropy. A ještě dříve, kam už národní povědomí téměř nedosahuje, za dob Velké Moravy a Sámovy říše jsme byli místní velmocí, která dokázala opakovaně rozdrtit největší vojenskou sílu tehdejší Evropy – armády Franků. Děsivá porážka, kterou Frankové utrpěli u Wogatisburgu a po které se půl století neodvážili vstoupit na slovanské území, nemohla být dílem nějakého malého, teprve před nedávnem se zde usídlivšího kmene. Tvrzení, že naši předkové osídlili toto území až v pátém století našeho letopočtu, v době stěhování národů, je verzí germánských dějepisců a je to pravda jen zčásti. V pátém století do střední Evropy dorazily bojovné kmeny Čechů a Polanů, které později sehrály významnou roli při zadržování germánského náporu. První, mnohem početnější vlna slovanského osídlení však proběhla už před rokem 1000 př. n. l. Tento přátelský, mírumilovný lid vykácel pralesy, vysušil močály a proměnil je v úrodná pole a pastviny pro svá početná stáda. V průběhu staletí postavil množství osad, hradišť. Vždy s otevřenou náručí přijímal příchozí a vždy tvořil na našem území výraznou většinu (i v době příchodu Keltů a Germánů). Jeho sídla se rozkládala na území od Alp až k Černému moři, od Baltu až po Jadran. Dokladem toho, jak velká byla oblast osídlená našimi předky a dorozumívající se staroslověnštinou je i fakt, že křesťanští věrozvěstové Cyril a Metoděj, kteří přišli z oblasti dnešního Řecka, se bez potíží dorozuměli s místním obyvatelstvem.

            Původním náboženstvím tohoto národa byl bráhmanismus, z jehož bohů a bohyň časem povstal slovanský panteon v čele s Perunem. Naši předkové měli ve velké úctě stromy (lípy), studánky a prameny, věřili v existenci přírodních bytostí (víl, rusalek, skřítků atd.) s nimi spjatých. Prajazykem, kterým se dorozumívali před odchodem ze své dávné vlasti, ležící někde na území dnešního Iránu, byl sanskrt. Sanskrtská věta „Kavajó dhané lubjanti“ /Kavi, od toho odvozeno kvičet, kvíkat/ tj. Pěvci milují dary, vcelku jasně ukazuje na příbuznost se staroslověnštinou.

            Tento národ se po dlouhou dobu řídil příkazy svých náboženských textů /Véd/, z nichž jeden z hlavních byl Ahinsa (nenásilí, neubližování). V důsledku toho se stával častým cílem agrese výbojných národů.

            Římany byl nazýván „Ethné megalá“ (převeliký národ). Existují o tom četné záznamy v římských letopisech a kronikách a byl oním národem, který zastavil římskou expanzi za Dunaj. Po dlouhou dobu nebyl centrálně řízen a vojensky organizován a jsa napaden, bránil se udatně, ale nevojensky. Teprve po pádu Říma, pod narůstajícím tlakem Franků (slovo Frank vzniklo od staroslověnského wranken, tj. vrahové) vytvořil centrálně řízené státní útvary (Sámova říše a Velká Morava). Jejich vyspělost dokumentují i dochované zápisky arabských kupců z 9. stol., kteří přestože procestovali celý tehdy známý svět včetně byzantských velkoměst, stanuli v úžasu před sídlem krále Svatopluka a nazvali ho „Doposud nikdy nevídaným hradem“.

            Skutečnost, že tak málo víme o Velké Moravě i o tom, co bylo předtím, má několik příčin. Jednou z nich je i stavební materiál používaný našimi předky. Většinu svých staveb vytvořili ze dřeva, kterého bylo na našem území vždy nadbytek, a z cihel z nepálené hlíny.     I vlivem této skutečnosti byl rozsah zkázy způsobený Maďary po pádu Velké Moravy obrovský. Popelem lehla většina sídel, hradišť, chrámů a spolu s nimi i vše ostatní. Další příčinou je nezájem vládců nástupnických států o pravdivou interpretaci minulosti.   A tak dnes víme o Velké Moravě méně než o vzdálených říších zaniklých před mnoha tisíci lety.

Po pádu Velké Moravy vojsko českého knížete obsadilo malou část území zanikající říše. Zbytek byl postupně poněmčen, pomaďarštěn, popolštěn, porumunštěn… Je doložitelné, že ještě za vlády Karla IV. existovala na severozápadě od našich hranic dvě slovanská knížetství (Horní a Dolní Lužice), že přinejmenším polovina dnešního Rakouska, které ve středověku patřilo k zemím koruny české, mluvila slovansky, že i části Bavorska byly v té době ještě obývány Slovany. Také na území dnešního Maďarska, přes tvrdou maďarizaci, existovaly ještě v 19.    a ve větší míře v 18. stol. slovansky mluvící vesnice.

            Maďaři, když se s dovolením vládců Velké Moravy usídlili v Panonii, byli kočovným mongolským kmenem. Od svých hostitelů se naučili řemeslům, zemědělství i všemu ostatnímu. Odvděčili se tím, že když většina bojeschopných mužů hájila západní hranice před dalším nájezdem Franků, vpadli svým hostitelům do zad a tím způsobili zánik říše. To, že dnes většinou  vypadají jako Evropané a ne jako Mongolové, je díky skutečnosti, že do sebe v průběhu staletí přijali většinu slovanských genů (dnes mají Maďaři 70 – 80% slovanské krve).

            Morava si po dlouhou dobu udržovala, vedle značné míry samostatnosti, i jazykovou, zvykovou a povahovou odlišnost od Čech, která je znatelná ještě i dnes. Jazyk Moravanů   a Slováků si byl po dlouhou dobu velmi blízký, protože vycházel ze společného základu – staroslověnštiny. Staročeština zase měla mnohé společné rysy se staropolštinou.

Dnes už jen málo z nás ví, že jsme spolu se Slovinci, Slováky, Slezany (i polskými) jedním z posledních zbytků kdysi velikého, vyspělého, bohatého národa. To, co se dělo po dlouhá staletí, kdy nám přicházející cizáci brali náš majetek, půdu, ženy, se v moderní obdobě děje     i dnes. Našemu národu dokonce hrozí, že klesne na ještě nižší úroveň, než je úroveň někdejších agresorů, kteří ho o tolik připravili.

            Po roce 1989 jsme se důvěřivě otevřeli světu. Dravé a bezohledné zahraniční firmy, banky i jednotlivci, jejichž hlavním cílem bylo urvat co nejvíc, se vrhli na naši zemi. Tehdejší političtí vůdci jim v tom nejenže nebránili, ale dokonce je povzbuzovali (V. Klaus: „Jen víc takových Kožených“) a asistovali jim.

            Výsledek je pro nás téměř tragický. Žijeme v zemi, kde nám toho už moc nepatří. Stát, přestože v krátké době rozprodal většinu majetku, má obrovský dluh. Je nám předkládána úpadková kultura a vnucován konzumní styl života spojený s rychlým zadlužováním rodin. Lichva a prostituce už začínají být prezentovány jako normální způsob podnikání. Vychytralost už má přednost před poctivostí, překupnictví před pracovitostí.

Kdo zastaví tento úpadek?

Duše národa volá o pomoc. Nenechme ji zahynout.                        Slávek Popelka

 
Kabala
 
 Zablokované veby jsou opět v provozu
 
 Protiproud.cz ,Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz a Skrytapravda.cz.
 
 
 
 
 Indové (část která vyznává hinduismus) věří, že se nacházíme na konci 5000letého cyklu, kdy se nejhorší ze všech možných věků – železný věk – mění v nejlepší ze všech možných světů – zlatý věk. Podle jejich názoru se nemáme stavět na žádnou stranu a máme nechat událostem volný průběh.

 
 
 
 
Československo bylo rozděleno v rozporu s Ústavou. Ta požadovala referendum.
Důsledkem je nezákonnost režimu, který u nás a na Slovensku vládne.
Nejsme povinni tento nelegitimní režim a jeho představitele respektovat a řídit se jeho nařízeními a zákony.
 
                                                                    Slávek Popelka
 
 Jak v naší zemi dosáhnout změny?

 

          Volby nic nevyřeší, jsou falšovány jak ve většině zemí světa, tak i u nás. Jako nejlepší cesta ke změně k lepšímu se jeví připomenout lidem, že u nás vládne nezákonný režim (od protiústavního rozdělení Československa). 

 

Následně svolat lidi na náměstí všech


 větších měst. 

 

Tam si aklamací zvolit nového prezidenta, který nechá ihned po svém zvolení schválit novou Ústavu (schválí ji lidé přítomní na náměstích, protože parlament je nelegitimní a nezákonný, stejně jako ostatní státní orgány v ČR). Ta zakotví přímou volbu všech veřejných činitelů a jejich odvolatelnost voliči. Také závazné referendum ke všem důležitým rozhodnutím a změnám.

Nový prezident bude mít silné pravomoci, také jmenovat ministry a řídit vládu. Tím dojde k obnovení prezidentského systému  který u nás fakticky fungoval v době mezi válkami.                                               

 

Tento nový prezident bude odvolatelný referendem.                       Slávek Popelka

 

Nástin chystaných změn je  v kolonce Naše cíle

 

 -----------------------------------------------------------------

 

 

                                
Fico
 
Guvernér  Alberty 

 

 
Právě se pod pozlaceným stříbrným poklopem veze ve Sněmovně jídlo pro předsedkyni Sněmovny z vládní TOP09 Pekarovou Adamovou, která nechce jíst s námi ostatními ve sněmovní jídelně, jelikož si potrpí na speciální luxus za státní peníze. Chce mít z veřejných peněz servis jako královna. Přitom v souvislosti se zdražováním říká Pekarová Adamová občanům, že si lidé doposud žili nad poměry a musí se smířit s tím, že jim životní úroveň klesne. Sama přitom jezdí zadarmo v nejnovějším superluxusním státním BMW se státem placeným řidičem za miliony a nechává si nosit jídlo do kanceláře ve Sněmovně na talíři s pozlaceným stříbrným poklopem od státem placeného osobního číšníka.

A například minulý týden celá vláda Petra Fialy (ODS) nepochopitelně zasedala na luxusním zámku Štiřín a jen občerstvení vyšlo veřejný rozpočet na téměř čtvrt milionu korun! Přičemž Fialova vláda odmítá řešit zdražování a nechce plošně pomoci našim občanům jako to dělají pro své občany vlády ostatních zemí v Evropě včetně těch sousedních.

Korunu všemu nasadil před pár dny ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), který arogantně vzkázal v televizi CNN Prima News našim občanům, že “dříve lidé jedli méně a také dokázali přežít”.

Co na tento způsob chování vládních představitelů říkáte? Je to dobrá vláda? Měli by pokračovat nebo okamžitě skončit? SDÍLEJTE

 

 

 
Co si přejete víc, zavřít plyn nebo zavřít vládu?
Jiná možnost totiž asi neexistuje..... Slávek Popelka

© www.holesovskavyzvasp.cz - vytvořte si také své webové stránky